கவிதை வரிகள்

குருவி குருவி குருவி

 

                                                                        image   image


 • குருவி குருவி குருவி
 • கும்பகோணத்துக் குருவி
 • குருவி குருவி குருவி
 • குளிக்கப் போனது குருவி
 • அருவி அருவி அருவி
 • குத்தாலத்து அருவி
 • அருவி அருவி அருவி
 • குருவியை அழைத்தது அருவி

 • குளிக்கும் குருவியின் வளைவு நெளிவை
 • உத்துப் பாத்தது அருவி
 • முறைச்சுப் பாத்த குருவியின் அழகில்
 • விறைச்சுப் போனது அருவி
 • குருவி குருவி குருவி  
 • குஷியாய் குளிக்கும் குருவி
 • வழுக்கிப் போனது அருவி  
 • குருவியின் மேனியைத் தழுவி

 • அருவி அருவி அருவி
 • ஆசையை கொட்டும் அருவி
 • குருவியின் மேனியில் பரவி
 • சுகத்தில்  சொக்குது அருவி
 • அருவியின் நீரைக் குடிக்கும் குருவி
 • முத்தம் முத்தம் என்றது அருவி
 • குருவியின் மேனியில் அளையும் அருவி
 • நித்தம் நித்தம் என்றது குருவி

 • அருவியின் வேகம் தாங்கா குருவி
 • வலியில் கொஞ்சம் துடித்தது குருவி
 • ஆசையை அடக்க முடியா குருவி
 • அருவியின் மடியில் மடிந்தது குருவி
 • குருவியின் அழகை மறவா அருவி
 • குருவியின் நினைவை மனதில் மருவி
 • குருவியின் கனவை நெஞ்சில் நிறுவி
 • பெருகிக் கொட்டுது கண்ணீர் அருவி