கவிதை வரிகள்

முருகா முருகா வருவாயா?

                                                           image

 • முருகா முருகா வருவாயா?
 • திருவாய் திறந்து தருவாயா?
 •  உன்னைக் காண ஓடிவந்தேன்
 • என்னை நானே தந்துவிட்டேன்
 • பழநிப்பழமாய் பிசைந்துவிட்டாய்
 • பழமுதிர் சோலையாய் மாற்றிவிட்டாய்
 • செந்தூர் அலையில் மிதந்து வந்தேன்
 • தணிகை மலையில் தவழ்ந்து வந்தேன்
 • சுவாமி மலையைச் சுற்றி வந்தேன்
 • குன்றத்து  வலையில் சிக்கிக் கொண்டேன்

 • வள்ளிக் கணவன் துள்ளி நின்றான்
 • வள்ளிக் கிழங்கென அள்ளிக் கொண்டான்
 • என்னிரு விழியில் பள்ளி கொண்டான்
 • பன்னிரு கரத்தால் பின்னிக் கொண்டான் !
 • முருகா முருகா வருவாயா?
 • திருவாய் திறந்து தருவாயா?