குருவாயூரப்பன்

பாகவதத்தின் சுருக்கம் நாராயணீயம்!

நாராயணீயத்தின் சுருக்கம் நாராயணீயாம்ருதம்! 

படியுங்கள் – குருவாயூரப்பன் அருளைப் பெறுங்கள்!

image