விநாயகர் பாடல்கள்

image

 

 • ஐந்து கரத்தனை  யானை  முகத்தனை
 • இந்தின் இளம் பிறை போலும்  எயிற்றனை
 • நந்தி  மகன் தனை ஞானக் கொழுந்தினைப்
 • புந்தியில் வைத்து அடி போற்றுகின்றேனே!
 • வாக்குண்டாம் நல்ல  மனமுண்டாம் மாமலராள்
 • நோக்குண்டாம் மேனி நுடங்காது பூக்கொண்டு
 • துப்பார் திருமேனித் தும்பிக்கையான் பாதம்
 • தப்பாமல் சார்வார் தமக்கு.
 • பாலும்  தெளிதேனும் பாகும் பருப்பும் இவை
 • நாலும் கலந்துனக்கு நான் தருவேன் கோலம்செய்
 • துங்கக்  கரிமுகத்துத் தூமணியே நீயெனக்கு
 • சங்கத் தமிழ் மூன்றும் தா.
 • அல்லல்போம் வல்வினைபோம் அன்னை வயிற்றில்பிறந்த
 • தொல்லை போம் போகாத்துயரம் போம்
 • நல்ல குணமதிக மாமருணைக் கோபுரத்தில் மேவு
 • கணபதியைக் கைதொழுதக் கால்.
 • விநாயகனே வெவ்வினையை வேரறுக்க வல்லான்
 • விநாயகனே வேட்கை தணிவிப்பான் – விநாயகனே
 • விண்ணிற்கும் மண்ணிற்கும் நாதனுமாம் தன்மையினால்
 • கண்ணிற் பணிமின் கனிந்து.
 • மங்கள த்து நாயகனே மண்ணாளும்  முதலிறைவா
 • பொங்குதன வயிற்றோனே பொற்புடைய ரத்தினனே
 • சங்கரனார் தருமதிலாய் சங்கடத்தைச் சங்கரிக்கும்
 • எங்கள் குலவிடிவிளக்கே எழில்மணியே கணபதியே
 • திருவாக்கும் செய் கருமம் கைகூட்டும் செஞ்சொல்
 • பெருவாக்கும் பீடும் பெருக்கும் – உருவாக்கும்
 • ஆதலால் வானவரும் ஆனைமுகத்தானைக்
 • காதலால் கூப்புவார் தம்கை.