விநாயகாய நமஹ !

image

ஓம் சுமுகாய நம:                    ஓம் ஏகதந்தாய  நம:

ஓம் கபிலாய  நம:                   ஓம் கஜகர்ணகாய நம:

ஓம் லம்போதராய  நம:         ஓம் விகடாய  நம:

ஓம் விக்னராஜாய நம:          ஓம் விநாயகாய நம:

ஓம் தூமகேதுவே  நம:           ஓம் கணாத்யக்ஷாய நம:

ஓம் பாலசந்த்ராய  நம:           ஓம் கஜானநாய  நம:

ஓம் வக்ரதுண்டாய நம:         ஓம் சூர்ப்பகர்ணாய நம:

ஓம் ஹேரம்பாய நம:             ஓம் ஸ்கந்தபூர்வஜாய நம:

                    ஓம் மஹாகணாதி பதயே  நம: