பொங்கலோ பெண்கள்

 

பொங்கலோ பெண்கள்
பெண்களோ பொங்கல்

அரிசி பருப்பு இரண்டும் சேர்ந்தால் பொங்கல்!
வெல்லம் சேர்த்தால் அது சக்கரைப் பொங்கல் !
உப்பு சேர்த்தால் அது வெண்  பொங்கல்!

இன்பம் துன்பம் இரண்டும் இணைந்தால் பெண்கள்!
தியாகம் சேர்த்தால் அது தாய்!
தாபம் சேர்த்தால் அது தாரம் !

பொங்கலுக்குத் தேவை முந்திரி ஏலக்காய் நெய்
பெண்களுக்குத் தேவை நகை அலங்காரம் பொய் !

சூடான போது பொங்கி வழிந்திடும் பால் பொங்கல்!
சூடான போது பொங்கி வழிந்திடும் காதல் பெண்கள்!

அடுப்பில் கிளறிட  இளகிடும் பொங்கல்!
இடுப்பில் கிளறிட இளகிடும் பெண்கள்!

                           

சுவைக்க மணக்கும் இனிப்புப் பொங்கல்!
சுவைக்க மணக்கும் இனிப்புப் பெண்கள்!

பொங்கல் சமைத்தால் அள்ளித் தின்னும்  ஆடவர் !
பெண்கள் சமைந்தால் அள்ளிக் கொள்ளும் ஆடவர்!

கருப்பு மிளகுப் பொங்கலில் காரம் அதிகம்!
கற்பு மிகுந்த பெண்களில் பெருமை அதிகம்!

மஞ்சள் கொத்தை  கட்டிக் கொள்ளும் பொங்கல்!
மஞ்சள் கயிற்றை கட்டிக் கொள்ளும் பெண்கள்!

பொங்கலுக்குத் துணை ஆலையின் செங்கரும்பு!
பெண்களுக்குத் துணை காளையின் கரமிரும்பு!

கரம் பட்டதும் தன்னையே தந்திடும் பொங்கல்!
கரம் பட்டதும் தன்னையே தந்திடும் பெண்கள்!

பசித்தவன் இதழ்களில் சேர்ந்திடும் பொங்கல்!
மணந்தவன் இதழ்களில் சேர்ந்திடும் பெண்கள்!

தப்பான கைபட்டால் கெட்டுவிடும் பொங்கல்!
தப்பான கைபட்டால் கெட்டுவிடும் பெண்கள் !

தின்னத் தின்ன திகட்டாதது பொங்கல்!
அள்ள அள்ள திகட்டாதது பெண்கள்!

திருவிழா முடிந்ததும் வருவது மாட்டுப் பொங்கல்!
மணவிழா முடிந்ததும் வருவது மாட்டுப் பெண்கள்!

அடங்காத காளையை அடக்கும் மாட்டுப் பொங்கல்!
அடங்காத காளையை அடக்கும் மாட்டுப் பெண்கள்!

ஆதவனுக்கு உணவைப் படைத்திடும் கனுப் பொங்கல்!
காதலனுக்கு தன்னையே படைத்திடும் காதல் பெண்கள்!

சுற்றம் பார்த்து உறவை நாடும் காணும்  பொங்கல்!
சுற்றிப் பார்த்து உறவை நாடும்  நாணும் பெண்கள்!

தங்கத் தமிழ் நாட்டில் பொங்கலுக்குத் தனிச் சிறப்பு!
தங்கத் தமிழ் நாட்டில் பெண்களுக்குத் தனிச் சிறப்பு!

பொங்கலோ பெண்கள்!
பெண்களோ பொங்கல்!