ராதை – கோதை – சீதை

image

அவளது     செக்கச்      சிவந்த      விழி
சிங்காரமான விழி !

மண்ணை   விழுங்கி     வெண்ணைய் திருடி
கோபியர்    கொஞ்ச     கோலமடிக்கும்
கோவர்த்தன கிரி         கொற்றவனைக்    காண
ராதை       அங்கு       வந்தாள்
ராதை       அங்கு       வந்தாள் – போதை  தரும் விழியாள் !
                                                                                              ( அவளது )

மண்ணை   மிதித்து     விண்ணை   அளந்து    
பொன்னைக் கொடுத்து    பெண்ணை  மணந்து
கோலங்கள்  காட்டும்     கோவிந்தனைக்    காண
கோதை     அங்கு       வந்தாள்
கோதை     அங்கு       வந்தாள் – போதை தரும் விழியாள் !
                                                                                              ( அவளது )

கல்லை     மிதித்து     பெண்ணை  விடுத்து
வில்லை    முறித்து     தன்னை     மணந்த
கோதண்ட   ராமனைக்   காணக்காண வேண்டி
சீதை       அங்கு       வந்தாள்
சீதை       அங்கு       வந்தாள் – போதை தரும் விழியாள் !
                                                                                              ( அவளது )