வானமே நீ என்போல் ஏழையா? (அனுராதா)

வானமே நீ என்போல் ஏழையா?
உனக்கு இந்த கிழிந்த மேக உடை தேவையா?
அப்படித்தான் உனக்கு என்ன துக்கமோ?
கறுத்துப் போனது உந்தன் மேக முகமோ?
சோகத்தைச் சொல்ல தேவை ஒரு மொழி !
இடியைத் தவிர உன்னிடம் வேறு என்ன வழி !

             image

நட்சத்திரங்களை எங்கோ நீ தொலைத்தாய்
அதைத் தேடித்தேடி இங்கும் அங்கும் அலைந்தாய் !
விரக்திப் புன்னகை இதழ்களில் தவழ்கிறது !
மின்னல் வேகத்தில் உன் உள்ளம் தளர்கிறது !
எனக்கு மட்டும் சொல்லிவிடு என்ன செய்தாய் பிழை !
கண்ணீரை அடக்காதே பெய்துவிடு நீ  மழை !