ரெண்டு!

               

அன்பு வழியும் விழிகள் ரெண்டு

ஆசை பொழியும் விழிகள் ரெண்டு

இன்ப மூட்டும் விழிகள் ரெண்டு

ஈடில்லா விழிகள் ரெண்டு

உண்மை பேசும் விழிகள் ரெண்டு

ஊஞ்சல் ஆடும் விழிகள் ரெண்டு

என்னை ஈர்க்கும் விழிகள் ரெண்டு

ஏக்கம் தீர்க்கும் விழிகள் ரெண்டு

ஐயமில்லா விழிகள் ரெண்டு

ஒற்றிக் கொள்ளும் விழிகள் ரெண்டு

ஓங்கார  விழிகள் ரெண்டு

ஔவை கண்ட விழிகள் ரெண்டு

யார் சொன்னார் உனக்கு விழி பன்னிரண்டு?

முருகா உனக்கு விழி கோடி கோடி  உண்டு !