இரண்டு

image

இரண்டு   மனம்    கேட்டான்    இதயக்  கவிஞன்  அன்று
இரண்டில் ஒன்று  கேட்டான்    இதயத்  திருடன் இன்று
இரண்டு     வரம்   கேட்டாள்    இதயமற்ற சித்தி
இரண்டு   கண்ணும்  தந்தான்  இதயமுள்ள வேடன்

உலகின்  வளர்ச்சி     ஒன்று  இரண்டாவது
உலகில்  சமன் செய்ய தேவை  இரண்டாவது

ஆண்  பெண்   இரண்டு  உடல்   உயிர்  இரண்டு
இன்பம் துன்பம்   இரண்டு   உயர்வு தாழ்வு  இரண்டு  
பிறப்பு  இறப்பு  இரண்டு  உறவு பகை  இரண்டு
வெற்றி தோல்வி  இரண்டு  உண்டு  இல்லை  இரண்டு
கொடுக்கல் வாங்கல்  இரண்டு நேர்  எதிர்  இரண்டு
உள்ளே வெளியே  இரண்டு மேலும் கீழும் இரண்டு
பரமன் பக்தன்  இரண்டு   இரவு பகல்  இரண்டு

கண்  இரண்டு  காது  இரண்டு    
கரம்  இரண்டு  கால்  இரண்டு
நாசி   இரண்டு  இதழ் இரண்டு
மூளை  இரண்டு  குடல் இரண்டு
கன்னம்  இரண்டு சிறுநீரகம் இரண்டு
தாடை இரண்டு நுரையீரல் இரண்டு 
தொடை இரண்டு குதம் இரண்டு 
தோள் இரண்டு பல்வரிசை இரண்டு 
விதை இரண்டு மார்பகம் இரண்டு 

இதுதான்

இரண்டின்   உருபும்      பயனும்
உடன்       தொக்கத்    தொகையோ ?