சூரியாய நமஹ! சுந்தராய நமஹ!
வீரியாய நமஹ! விந்தராய நமஹ!
காரியாய நமஹ! ஸ்கந்தராய நமஹ!
மோரியாய நமஹ! மம மந்த்தராய நமஹ!

சுட்டும் சுடர்  வெயில் அது அக்னியோ?
வெட்டும் கதிர் வெயில் அது கத்திரியோ?

( 25 பக்கங்கள் கொண்ட மே மாத இதழ் இத்துடன் முடிவடைகிறது.

இதற்கு முன்னாள் வெளியான  இதழ்களையும் – தொடர்களின் முந்தைய அத்தியாயங்களையும் கீழே படித்து ரசிக்கலாம்)