சில்மிஷம்

image

அவன்      ஓர்   ஆனந்த     ஊற்று
அவள்       ஓர்   சந்தனக்     காற்று
இருவர்       இடையில்   இடைவெளி ஏனோ ?
கரையது கடந்திட கடை திறமீனோ?

 
தடைகளை  அகற்று      படைகளை        ஏற்று
உடைகளை  மாற்று      மடைகளை        தூற்று
அடைமழை பொழிந்திட   இடை மட்டும்     நடுங்கிட
எடைகளும்  குறைந்திட  விடைகளும்       பிறந்திட
கயலது துள்ளிட வயலது பொங்கிட
துயிலது துஞ்சிட கடை திறமீனோ?

அவள்             ஓர்         அழகிய      பூச்செண்டு
அவன்            ஒரு        சீரிய        சில்வண்டு
இருவர்          இடையே    இழைந்திடும்   பொன்வண்டு
கருக்கல்       வரையில்  சில்மிஷம் தினம் உண்டு !!