எது கவிதை

image

கற்கள்  குவிந்தால்  கட்டடம்  ஆகுமா?
கற்குவியல்  தான்  ஆகும் !
சொற்கள்  குவிந்தால்  கவிதை ஆகுமா?
சொற்குவியல் தான் ஆகும் !

 கற்களை    வரிசையில்  அடுக்கி      வைத்து 
இடைஇடை  சாந்தினைப்  பூசி         வைத்து
சுண்ணம்    அடித்து      வண்ணம்    பூசினால்
கற்குவியல்  கோவிலாகும் !

சொற்களை  வரிசையில்  அடுக்கி      வைத்து
இடை இடை சந்தத்தைப்  பூசி         வைத்து
தாள மென்னும்   சுண்ணம்    தடவி
நய மென்னும்  வண்ணம்    தீட்டி
அணி  என்னும் அணிகலன்  பூட்டி
எதுகை மோனை  மினுமினுப்பு ஊட்டி
கட்டி  வைத்தால் பிறப்பது கவிதை ஆகும் !

எழுத்தும் சொல்லும் யாப்பசையும் அணியும்
அழுத்தி வந்து அழகு காட்டினாலும்
கருத்து  இன்றி  கவிதை     இருந்தால்
கழுத்து  இல்லா உடல் அது ! பயனிலை ! பயனிலை !
 

தேவன்  உள்ள பெட்டகம் கோவில்  என்ற  கட்டடம்    
ஜீவன்  உள்ள  சொற்றொடர்  கவிதை  என்ற  சித்திரம்
விதை  இல்லா  கவிதை சிதைப்  பட்டு போகும்
கருத்து  உள்ள  கவிதை  உறுத்து  வந்து   ஊட்டும் !!

image