சங்கராபரணம்

ஜெய   ஜெய   ஜெய   ஜெய சங்கரா !
ஹர    ஹர    ஹர      ஹர  சங்கரா !

image

சங்கரர்      தலையில்   பதிந்த       சந்திரன்
      சுந்தர வடிவாய்    மாறிற்றோ?
சங்கரர்      சடையில்   சிக்கிய நதியும்
      புனித கங்கையாய்  மாறிற்றோ?                    ( ஜெய )

சங்கரர்      நெற்றியில்  தெறித்த     தீச்சுடர்     
      ஆறுமுகமாய்      மாறிற்றோ?
சங்கரர்      தோளைச்   சுற்றிய      பாம்பு
      சங்கராபரண       மாயிற்றோ?                       ( ஜெய )

image

சங்கரர்      கழுத்தில்    தங்கிய     நஞ்சும்
      நீல   கண்டமாய்   மாறிற்றோ?
சங்கரர்      கரத்தில்     பட்ட        கரிமுகம்
      கணபதி     வடிவாய்    மாறிற்றோ?              ( ஜெய )

சங்கரர்      விரலின்    ஞான       முத்திரை
      தட்சிணா    மூர்த்தியாய் மாறிற்றோ?
சங்கரர்      இடையில்   கட்டிய     ஆடையும்
      புலித்        தோலாய்    மாறிற்றோ?              ( ஜெய )

 
சங்கரர்      தூக்கிய     இடது       பாதம்
      தில்லைக்    கூத்தாய்     மாறிற்றோ?
சங்கரர்      உடலில்     இணைந்த   சக்திதான்
      அர்த்த      நாரியாய்    மாறிற்றோ?              ( ஜெய )

 
சங்கரர்      பிறந்த      மேனி       அழகு
      பிட்சாண்ட   ரூபம்  ஆயிற்றோ ?
சங்கரர்      கொண்ட    யோக       நிலைதான்
      லிங்க    வடிவாய்    மாறிற்றோ?              ( ஜெய )

image