பனசங்கரி

image

வரம்  யாவும்   தருகின்ற  பரமேஸ்வரி – நல்ல
அருள்  காட்டும்  அவளே நம்  பனசங்கரி !
திரு நடனம்  புரியும் திரி   புரசுந்தரி !
இரு விழியில் ஒளி காட்டும் சிவசங்கரி !
 image
பால்தரும்  அன்னையே  பாகேஸ்வரி! – பொன்
வாளினைப்  பற்றிடும்   ராஜேஸ்வரி !
மாந்தரை  வாழ்த்திடும் மாதேஸ்வரி – நம்
சிந்தையில்  வீற்றிடும்   ஜெகதீஸ்வரி !
 
வீரத்தின்  இருப்பிடமே வீரேஸ்வரி ! – அழகு
மாரனின்  வில்புருவம்  காமேஸ்வரி
மலர்கின்ற பருவத்தில் கமலேஸ்வரி – தினம்
புலர்கின்ற   பொழுதினிலே  யோகேஸ்வரி !!