மாங்காட்டுப் பாடல் (ஆறாவது வாரம்)

image

வரம்தனை      தினந்தினம்     தந்திடும் மாங்காட்டுத் தாயே!
வாரங்கள்       ஆறினில்       கேட்கும்வரம்   தாஎன்தாயே!
விறகினில்      வீழும்வரை    நினைக்கும்வரம் தாஎன்தாயே!
வீராப்பும்        வீம்பும்         கரையும்வரம்   தாஎன்தாயே!
உறவுகள்       உணர்வினில்   உறையும்வரம் தாஎன்தாயே!
ஊருக்கு        உலகுக்கு       உருகும்வரம்    தாஎன்தாயே!
வெறுமை       மனதினில்      அகலும்வரம்    தாஎன்தாயே!
வேற்றுமை     விழியில்        விலகும்வரம்    தாஎன்தாயே!
வைரமென      நெஞ்சம்        மாறும்வரம்     தாஎன்தாயே!
ஒற்றுமை      எண்ணத்தில்    சேரும்வரம்     தாஎன்தாயே!
ஓரறிவும்       நின்தாள்        பணியும்வரம்   தாஎன்தாயே!
வௌவால்      போல்தவம்     புரியும்வரம்     தாஎன்தாயே!
வ்ரதங்கள்      புரிந்துவந்தேன் காத்திடுவாய்   எனைநீயே!