வந்தாள் தந்தாள் நின்றாள்

image

வீணை      ஒன்று      கையில்    கொண்டு
      வாணி      அங்கு       வந்தாள்
மோனை    எதுகை      சேர்ந்த      பாடல் 
      பாடச்       சொல்லிச்   சென்றாள் !
 
தீபம்        ஒன்று       கையில்     கொண்டு
      லக்ஷ்மி     அங்கு       வந்தாள்
கோப       தாபம்       போக்கி      விட்டு
      பொன்னும்   பொருளும்   தந்தாள் !

வேலை     ஒன்று       கையில்     கொண்டு
      சக்தி        அங்கு       வந்தாள்
காலை      முதல்       மாலை      வரை
    வேலை செய்யச் சொன்னாள்  !

 

image

மாலை      ஒன்று       கையில்     கொண்டு
      கோதை      அங்கு       வந்தாள்
மாலை      கொண்டு    மாலை      வென்ற
      பாவை      பாடல்      தந்தாள் !

 

image

ஆலோலம்  பாடிக்       கொண்டு
      வள்ளி      அங்கு       வந்தாள்
வேலவனைக் கண்டு நின்று
      வேண்டும்   வரம்        தந்தாள் !