•       
  •                   அறைக்கிறியே
  •  
  • image
  • image

அரைக்      கீரையை    அறைக்கிறியே
      அம்மியில்   மனசை     அறைக்கிறியே
முளைக்     கீரையே     முளைக்கிறியே    
      காதலை     நெஞ்சில்    முளைக்கிறியே
 
கடையிறியே       கடையிறியே
      பருப்புக்     கீரையை    கடையிறியே
முறுக்கிறியே முறுக்கிறியே
      முருங்கைக்  காயை முறுக்கிறியே

நெருக்கிறியே நெருக்கிறியே
      கயிற்றுக்    கட்டிலில்    நெருக்கிறியே
உருக்கிறியே       உருக்கிறியே
      இரும்பு      மனசை     உருக்கிறியே

வறுக்கிறியே       வறுக்கிறியே
      வாளை     மீனை       வறுக்கிறியே
நறுக்கிறியே        நறுக்கிறியே
      ஆசையைக்  கிள்ளி       நறுக்கிறியே

வெறுக்கிறியே      வெறுக்கிறியே
      எட்டிப்      போனா      வெறுக்கிறியே
மொறைக்கிறியே   மொறைக்கிறியே
      கிட்ட        வந்தா       மொறைக்கிறியே

தருகிறியே         தருகிறியே
      உன்னையே  எனக்குத்    தருகிறியே
மருகிறியே        மருகிறியே
      மடியில்     மயங்கி      சரிகிறியே

சொருகிறியே சொருகிறியே
      இடுப்பு      மடிப்பில்    சொருகிறியே
பருகிறியே         பருகிறியே
      இதழை     இதழால்     பருகிறியே

உருகிறியே        உருகிறியே
      குச்சிஐஸ்   போல       உருகிறியே
திருகிறியே        திருகிறியே
      நெஞ்சில்    ஆசையைத்  திருகிறியே !!