மூன்று

image

முத்தமிழ்          முதல்       முக்கனி     வரை
மூவேந்தர்         முதல்       மூவுலகம்   வரை
மூணாம் பேஸ்து   முதல்       மூணு சீட்டு வரை
மூணாறு          தமிழில்     நிறை ஓடியிருக்கிறது

மூன்றின்    அழகே தனி !
மூன்றின்    சுவையே    தனி !
மூன்றின்    பெருமை    தனி !
மூன்றின்    சிறப்பு       தனித்தனி !             
 
கணவன்  மனைவி  இடையில்   குழந்தை    – மூன்றின் சிறப்பு
காதலன்     காதலி      இடையில்   தோழி       – மூன்றின் சிறப்பு
மொத்தம்  சில்லறை    இடையே    தரகர்       – மூன்றின் சிறப்பு
வாதி        பிரதிவாதி    இடையே    நடுவர்      – மூன்றின் சிறப்பு
சொர்க்கம்   நரகம்        நடுவில்     உலகம்      – மூன்றின் சிறப்பு
உண்மை    பொய்       நடுவில்     மௌனம்    – மூன்றின் சிறப்பு
மேலே          கீழே        நடுவில்     திரிசங்கு    – மூன்றின் சிறப்பு
இளமை    முதுமை    நடுவில்     வாலிபம்    – மூன்றின் சிறப்பு
வெற்றி      தோல்வி      நடுவில்     சமம்        – மூன்றின் சிறப்பு
ஆசை       கோபம்         நடுவில்     ஊடல்        – மூன்றின் சிறப்பு
ஆண்       பெண்          நடுவில்     அரவாணி    – மூன்றின் சிறப்பு
கோடை     வாடை    இடையில்   வசந்தம்     – மூன்றின் சிறப்பு

வாமனன்    கேட்டது     மூன்றடி     மண் !
மதனை     எரித்தது     மூன்றாவது  கண் !
திருமணம்   துவங்க      மூன்று      முடிச்சு !
திருமணம்   முறிய      மூன்று      தலாக் !
image