கோவை தலை சிறந்த கல்லூரிகளுக்கும்  பள்ளிகளுக்கும் பெயர் போனது!

அமிர்தா விஷ்வ வித்யாபீடம்

அவனாசிலிங்கம் பல்கலைக்கழகம் 

பாரதியார் பல்கலைக்கழகம் 

காருண்யா பல்கலைக்கழகம் 

தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலைக்கழகம் 

PSG தொழில் நுட்பக் கல்லூரி

கோயம்புத்தூர் தொழில் நுட்பக் கல்லூரி (CIT)

கோயம்புத்தூர் மருத்துவக் கல்லூரி 

குமரகுரு தொழில் நுட்பக் கல்லூரி

PSG மருத்துவக் கல்லூரி 

நேரு மகாவித்யாலயா கலைக் கல்லூரி

PSG கலைக் கல்லூரி

அரசினர் கலைக் கல்லூரி

கிருஷ்ணா கலைக் கல்லூரி

ராமகிருஷ்ணா வித்யாலயா கலைக் கல்லூரி 

கற்பகம் பல்கலைக் கழகம் 

இன்னும் பல!