பொன்மகள் வந்தாள் (கோவை சங்கர்)

image

நான்மறை வேதங்கள் வடிவையும் பொருளையும் 
   அருளிய தேவிநின் திருநாமம் போற்றி !
அன்பர்கள் செய்துவரும் நல்வினைப் பயன்களையே 
  அள்ளியள்ளி அருளுகின்ற அன்னையே போற்றி !
மென்மையுடை குணத்தோடு எழில்கொஞ்சும் ரதிதேவி 
  திருவுருவாய் வந்துநின்ற அஞ்சுகமே போற்றி !
மன்பதையைக் காப்பவளே மாலனவன் மனையாளே 
  கமலத்தி  லிருப்பவளே தேவிநின்தாள் போற்றி !

அன்றலர்ந்த மென்மையுடை இதழ்கொண்ட தாமரைபோல் 
  வசீகர வதனத்தாள் திருமகளே போற்றி !
அன்பார்ந்த தேவர்கள் கரமோங்க அறம்வாழ 
  பாற்கடலில் அமுதமொடு உதித்தவளே போற்றி ! 
மன்பதை மாந்தர்கள் தேவர்கள் ஒருமுகமாய்
  அடிபணிந்து துதிபாடும் அன்னையே போற்றி !
என்னீசன் மாலனவன் பள்ளிகொண்ட பெருமாளின்  
  இதயத்தில் குடிகொண்ட நாயகியே போற்றி !

மின்னுகின்ற தங்கத் தாமரை மலரின்மேல்
  உறைகின்ற தேவியாம் திருமகளே போற்றி !
மன்பதை மாந்தர்கள் ஜீவன்க ளனைத்திற்கும்
  முழுமுதல் தலைவியாம் திருமகளே போற்றி !  
வானவர் மாந்தர்கள் துதிபாடி  அடிபணியும்
 முழுமுதல் கடவுளாம் திருமகளே போற்றி!
அன்பனவன் திருமாலின் துணைவியாய் என்றென்றும்
  உடனிருக்கும் நாயகியே திருமகளே போற்றி !

(தொடர்ந்து வரும்)