மதிப்பு (கோவை சங்கர்)

லஞ்சமே வேண்டாம் என்றேன் 

அமைச்சர் பதவி பறிபோனது 

ஓரினம் ஒர்குலம் என்றேன் 

கட்சியெனைக் கழட்டி விட்டது 

பணத்தாசை வேண்டாம் என்றேன்

உறவுமெனை உதறி விட்டது