அன்றும் இன்றும் (கோவை சங்கர்)

image

சொல்வாக்கு கோடி பெறும் அந்தக்காலம் 

செல்வாக்கு  கோடி பெறும் இந்தக்காலம்

உண்மைக்கு உயிர் உண்டு அந்தக்காலம்

உண்மைக்கு உயிர் எங்கே  இந்தக்காலம்

நேர்மையது விலை போகாது அந்தக்காலம்

நேர்மைக்கும் விலை உண்டு இந்தக்காலம்!

image