சொல்லிவிட வா

image

உள்ளத்திலே உள்ள கதை சொல்லிவிடவா
கள்ளத்திலே உன் அழகைக் கிள்ளிவிடவா
கன்னத்திலே முத்த மழை சிந்திவிடவா
எண்ணத்திலே சித்தமதை  தந்து விடவா

பெண்மயிலே உன்சிறகை விட்டுவிட்டு வா
காண்கையிலே என் விழியைச் சுட்டுவிட்டு வா
உன்கையிலே கணை தொடுத்துக் கொன்று விட வா
புன்னகையில் எனை மடித்து மென்றுவிட வா
 
வெள்ளியென மின் இடையில் கன்னமிடவா 
வெள்ளமென உன்  ஜடையில் பின்னிவிடவா 
கிள்ளையென உன் மடியில் பிஞ்சுவிடவா 
பிள்ளையினை நம் இடையில் கொஞ்சிவிடவா 

கண்ணசைவில் கவிதை நயம்  திறந்துவிடவா 
பெண்ணசைவில் அத்தனையும் மறந்துவிடவா
என்னவளைக் கரம்பற்றி  ஈர்த்துக் கொள்ளவா
உன்னுருவில் என்னுயிரை சேர்த்துக் கொள்ளவா   

image