புதன்

பூரிக்க       வைக்கும்    புதன்
பொன்       கிட்டியும்    கிட்டாத     புதன்
நல்லவை   யாவும்      துவங்கும்   புதன்
புத்தியும்     சித்தியும்    சேர்ந்த      புதன்
புதுமையை  அள்ளித்     தந்திடும்     புதன்
ஐந்து       வேலை     நாட்களில்   நடுவன்     புதன்
ஏழு         வார        நாட்களில்   நடுவன்     புதன்
அப் புதன்    நாட்களில்   அற்புதம்     விளைந்திடும்
அப் புதன்    நாட்களில்   அர்த்தமும்        விளங்கிடுவோம்

சதமென்று   வந்தால்     சதா  சிவனைக்    காண்போம்
பதமென்று   வந்தால்     பரம  சிவனைக்    காண்போம்
நிதமென்று  வந்தால்     நீல   கண்டனைக்  காண்போம்
புதனென்று   வந்தால்     பூத   நாயகனைக்  காண்போம்
மத்த        மதியனை   தொழுது           வணங்குவோம்
சித்த        வாசனைப்   பணிந்து           வணங்குவோம்
புத்த        போதனை   உணர்ந்து          வணங்குவோம்
புதன்        நாயகனை   வணங்கி           வாழ்த்துவோம்