பொன்மகள் வந்தாள் நித்யா சங்கர்

image

மாமுனிவர் பிருகுமகளாம் திருமகளே போற்றி 
  கமலத்தை  யுறைவிடமாய்க் கொண்டவளே போற்றி 
எம்பெருமான் திருமாலின் ஈரமிகு நெஞ்சினிலே 
  கொலுவிருக்கும் கோதையே  குலமகளே  போற்றி 
தாமோதரன் மனையாளே அருகிருந்து காப்பவளே  
  அன்பின் திருவுருவே குணவதியே போற்றி 
தேமதுர இன்னிசையின் நாதத்தின் வடிவினளாய்  
  திகட்டாத இனிமையைத் தருபவளே போற்றி 

இருள்நீக்கு  மொளிவடிவா  யிருப்பவளே போற்றி 
  செல்வங்க  ளனைத்திற்கும் தலைவியே போற்றி 
தரணிவாழ் மாந்தர்கள் வானுறை தேவர்கள்
  பரணிபாடி கொண்டாடும் நாயகியே போற்றி
அருள்சொரியும் எழில்கொஞ்சும் கமலக்கண் பார்வையினால்
  உலகினையே  காக்கின்ற தேவிநின்  தாள் போற்றி 
சார்ங்கமெனும் வில்லினையே ஆயுதமா யேந்தி நிற்கும்
  திருமாலின் துணையாளே திருமகளே போற்றி 

செந்தாமரை மலர்களது மிருதுவான இதழ்கள் போல்
  மெலிதான எழிலான கண்களையு  முடையவளே  
சிந்தையெலா முனைநினைத்து ஆழ்மனதில் பொங்கிவரும் 
அன்பையும் பக்தியையும் கரைத்தே  யுருவாக்கி 
அந்தியிலும் காலையிலும் அனுதினமும் துதிப்போர்க்கு
  செல்வங்கள் பதவிகள் ஆனந்தம் வந்தெய்தும்
சிந்தியாது செய்துவிட்ட பாவங்கள் மறைந்துவிட
  பூஜித்த பலன்களவை பக்தரெமைக் காக்கட்டும்