பார்க்காதே……காட்டாதே

8/25

image

                  பார்க்காதே         பார்க்காதே !
                  காட்டாதே         காட்டாதே !

எந்தப்  பெண்ணின் நெஞ்சையும் தப்புக் கண்ணால் பார்க்காதே
சொந்தப் பெண்ணே ஆனாலும் சில்லும விஷமம்  பண்ணாதே
மாடி வீட்டு  பொண்ணு கிட்டே மோடி மஸ்தான்  காட்டாதே
கோடி வீட்டு பொண்ணு  கிட்டே பாடிலாங்க்வேஜ்  பேசாதே !

கல்லுப் பிள்ளை  போல  நீயும்  கட்டுக்குள்ளே      இருக்கணும்
வெல்லப்பிள்ளை ஆனாலும்  எறும்பு கடிச்சா  பொறுக்கணும்
நல்லபிள்ளை  போல  நீயும்   வாலைச் சுருட்டி   இருக்கணும்
செல்லப் பிள்ளை போல நீயும்  கையைச் சூப்பிக் கிடக்கணும் !

புல்லைப்பாத்த மாட்டைப் போல  என்னை நீயும் மேயாதே
துள்ளிக்குதிக்கும் குட்டி போல  முட்ட முட்ட   வாராதே
அள்ளித்தின்ன முதலை போல  வாயை நீயும்  பிளக்காதே
கள்ளிப்பாலை   குடிக்க  நீயும்  சப்புக் கொட்டி  நிற்காதே !!