மேளம் கொட்டட்டா

                                                      3/25

image

செல்லக்     குட்டி       வெள்ளாடு
அடிச்சுப்     போட்டா     சாப்பாடு
காலைத்     தூக்கும்     கறுப்பாடு
விளையாடாதே          கற்போடு
மூச்சு       வாங்கும்    முசக்குட்டி
கடிக்கத்     தோதா      கருப்பட்டி
வெள்ளம்    வழியும்     அணைக்கட்டா
மெல்ல      மெல்ல      அணைக்கட்டா
காலைக்     கொஞ்சம்    கடிக்கட்டா
லெக்பீஸ்    என்று       சுவைக்கட்டா
தேனைக்    கொஞ்சம்    குடிக்கட்டா
வண்டாய்    மாறிப்      பறக்கட்டா
தோளைக்   கொஞ்சம்    குலுக்கட்டா
மாங்கனி    விழுந்தால்  பொறுக்கட்டா
வளைந்து   நெளியும்    வாய்க்காலா
பொங்கி     வழியும்     கால்வாயா
இதயத்      துடிப்பை    நிறுத்தட்டா
இடுப்பில்    துடிப்பைத்   தொடரட்டா
திருட்டு     மீனைப்     பிடிக்கட்டா
உருட்டுக்    கட்டையை  உருட்டட்டா
இருட்டும்    போது       அமுக்கட்டா
குருட்டுப்    பூனையாய்  பாயட்டா
உதட்டில்    உதட்டை    இணைக்கட்டா
நெஞ்சில்    மயங்கிச்    சாயட்டா
மடியில்     முகத்தைப்  புதைக்கட்டா
இடையில்   மேளம்      கொட்டட்டா ?