ஆகட்டும் ஆகட்டும்

 image

ஆகட்டும்          ஆகட்டும்
ரோஜாப்பூ         பூக்கட்டும்
ராஜாவும்          பார்க்கட்டும்
மொட்டுக்கள்       மலரட்டும்
பட்டுப் போல்       விரியட்டும்
தொட்டுத் தான்     பார்க்கட்டும்
சிட்டுப் போல்      துடிக்கட்டும்             
வெள்ளத்தில்       மிதக்கட்டும்
வெல்லம் போல்   இனிக்கட்டும்
வாசம் தான்       வீசட்டும்
வேஷம் தான்      கலையட்டும்
தேனீக்கள்         பறக்கட்டும்
தேனும் தான்      வழியட்டும்
பாலும் தான்       பொங்கட்டும்
மேனிக்குள்        அடங்கட்டும்
பித்தங்கள்         கூடட்டும்
சித்தங்கள்         சேரட்டும் !

பக்கம்  19/25