எட்டு

image

எட்டும்      வரை       எட்டு  அதி   உயரம்      தனை தொட்டு
எட்டும்      வரை       சுற்று புது   உலகம்      தனை சுற்று
எட்டு        திசைகள் !   எட்டு  திக்குகள் !  
எட்டு        பாலகர் !    எட்டு  சித்திகள் !
தேவகியின்  எட்டாம்     மைந்தன்    கிருஷ்ணன் !
கங்கையின்  எட்டாம்     புத்திரன்     பீஷ்மன் !
வாகன      ஓட்டிகள்    வெறுக்கும்  எண்        எட்டு
உரிமை     வழங்க      எட்டு        போடச்      சொல்வதாலா ?
பாமர       மக்கள் வெறுக்கும்  திதியும்     எட்டு
எட்டு        எட்டு        என்று       சுட்டிக்      காட்டுவதாலா ?
 
கொட்டடி    பெண்ணே !  எட்டிலே     கொட்டடி    பெண்ணே !
ஒரெட்டில்   முகவெட்டு  ஈரெட்டில்    மார்கட்டு
மூவெட்டில்  பால்புகட்டு   நாலெட்டில்  நூல் பகற்று
ஐயெட்டில்   முன்னேற்று ஆறெட்டில்  வழி   காட்டு
ஏழெட்டில்   அமைதி காட்டு     எட்டெட்டில்  பற்றை ஓட்டு
 

image

கொட்டடா   பொன்னா    எட்டிலே     கொட்டடா   பொன்னா
ஓரெட்டில்   விளையாட்டு ஈரெட்டில்    கல்வி       கற்று
மூவெட்டில்  பணம் ஈட்டு       நாலெட்டில்  பொருள்     ஈட்டு
ஐயெட்டில்   அறிவு ஏற்று       ஆறெட்டில்  சிகரம்       தொட்டு
ஏழெட்டில்   வழி காட்டு        எட்டெட்டில்  பற்றை      ஓட்டு ! !

பக்கம்  17/25