அஞ்சலி! அஞ்சலி! புஷ்பாஞ்சலி!

image

இயக்குனர்    சிகரம்    பாலச்சந்தருக்கு    எங்கள்    இதய பூர்வமான    அஞ்சலி !

பக்கம்  3/25