ஒன்பது

image

ஒன்பது –          பத்தின்      இளையவள் !
ஒற்றை –          நாடிகளில்   பெரியவள் !
ஒன்பதை          நவம் என்று சொல்வர் !
 
நவரத்தினம்       நவ கிரகம்
நவ தானியம்      நவ நாயகியர்                 
நவ ராத்திரி        நவ பாஷாணம்
நவமி திதி         ஸ்ரீ ராம நவமி

image

                             
ஒன்பது     என்று       திருநங்கைகளைச்   சொல்வதேன்?
பைனரி படி  1 ஆண்     0 பெண்
ஒன்றும்     பூஜ்யமும்   இணைந்து   பத்தானால்
ஆணும்     பெண்ணும்  வாழும்      இல்லறமோ ?                       
ஒன்றும்     பூஜ்யமும்   சேர்ந்து      ஒன்பதானால்
இரண்டும்    இணைந்து   வாழும்      உடலமைப்போ ?
 
நவ         கோளும்     நவ         அம்சமும்
நம்மை      நிலை       நிறுத்தும்    ஜாதகமோ ?
மனித       உடலைத்    தான்  சித்தர் எப்படிச்     சொல்லுவார் ?
ஓட்டை     உடம்பு      ஒன்பது     வாசல் !
உடம்பின்    உயிர்       பிரிவதும்    ஒன்பதில்    ஒன்றில் !
உத்தமர்     உயிர்       நாசியில்    பிரியுமாம் !
ஞானிகள்    உயிர்       கண்ணில்    பிரியுமாம் !
அதமர்      உயிர்       பின்புறம்    பிரியுமாம் !

image

பக்கம்  9/25