சன்ஞ்னாவின் பெயிண்டிங்க்ஸ்

image

image

image

லலித் கலா அகாடெமியில் தனது ஓவியப் படைப்புகளை அலங்கரித்த சன்ஞ்னாவுக்கு குவிகத்தின் பாராட்டுதல்கள்! 

பக்கம்  10/25