பொங்கலோ பெண்கள் !

பொங்கலோ பெண்கள் !
பெண்களோ பொங்கல் !

அரிசி பருப்பு இரண்டும் சேர்ந்தால் பொங்கல் !
வெல்லம் சேர்த்தால் அது சக்கரைப் பொங்கல் !
உப்பு சேர்த்தால் அது வெண்  பொங்கல் !

இன்பம் துன்பம் இரண்டும் இணைந்தால் பெண்கள் !
தியாகம் சேர்த்தால் அது தாய் !
தாபம் சேர்த்தால் அது தாரம் !

பொங்கலுக்குத் தேவை முந்திரி ஏலக்காய் நெய் !
பெண்களுக்குத் தேவை நகை அலங்காரம் பொய் !

சூடான போது பொங்கி வழிந்திடும் பால் பொங்கல் !
சூடான போது பொங்கி வழிந்திடும் காதல் பெண்கள் !

அடுப்பில் கிளறிட  இளகிடும் பொங்கல் !
இடுப்பில் கிளறிட இளகிடும் பெண்கள் !

                           image

சுவைக்க மணக்கும் இனிப்புப் பொங்கல் !
சுவைக்க மணக்கும் இனிப்புப் பெண்கள் !

பொங்கல் சமைத்தால் அள்ளித் தின்னும்  ஆடவர் !
பெண்கள் சமைந்தால் அள்ளிக் கொள்ளும் ஆடவர் !

கருப்பு மிளகுப் பொங்கலில் காரம் அதிகம் !
கற்பு மிகுந்த பெண்களில் பெருமை அதிகம் !

மஞ்சள் கொத்தை  கட்டிக் கொள்ளும் பொங்கல் !
மஞ்சள் கயிற்றை கட்டிக் கொள்ளும் பெண்கள் !

பொங்கலுக்குத் துணை ஆலையின் செங்கரும்பு !
பெண்களுக்குத் துணை காளையின் கரமிரும்பு !

கரம் பட்டதும் தன்னையே தந்திடும் பொங்கல்!
கரம் பட்டதும் தன்னையே தந்திடும் பெண்கள் !

பசித்தவன் இதழ்களில் சேர்ந்திடும் பொங்கல் !
மணந்தவன் இதழ்களில் சேர்ந்திடும் பெண்கள் !

தப்பான கைபட்டால் கெட்டுவிடும் பொங்கல் !
தப்பான கைபட்டால் கெட்டுவிடும் பெண்கள் !

தின்னத் தின்ன திகட்டாதது பொங்கல் !
அள்ள அள்ள திகட்டாதது பெண்கள் !

திருவிழா முடிந்ததும் வருவது மாட்டுப் பொங்கல் !
மணவிழா முடிந்ததும் வருவது மாட்டுப் பெண்கள் !

அடங்காத காளையை அடக்கும் மாட்டுப் பொங்கல் !
அடங்காத காளையை அடக்கும் மாட்டுப் பெண்கள் !

ஆதவனுக்கு உணவைப் படைத்திடும் கனுப் பொங்கல் !
காதலனுக்கு தன்னையே படைத்திடும் காதல் பெண்கள் !

சுற்றம் பார்த்து உறவை நாடும் காணும்  பொங்கல் !
சுற்றிப் பார்த்து உறவை நாடும்  நாணும் பெண்கள் !

தங்கத் தமிழ் நாட்டில் பொங்கலுக்குத் தனிச் சிறப்பு !
தங்கத் தமிழ் நாட்டில் பெண்களுக்குத் தனிச் சிறப்பு !

பொங்கலோ பெண்கள் !
பெண்களோ பொங்கல் !

 பக்கம் 19/25