வாதி

image

அவர்கள் பரம்பரைக்கு ஒரு வியாதி. புதுமையான வியாதி. யாரும் கேள்விப் பட்டிருக்க மாட்டீர்கள். ‘வாதி வியாதி ’.

கொள்ளுப் பாட்டன் காந்தியவாதி..

பாட்டன் இலட்சியவாதி !

அப்பன் அரசியல்வாதி!

மகனோ தீவிரவாதி! 

இன்னும் என்ன புது மாதிரி வியாதி வரப் போகிறதோ? 

பக்கம்  17/25