அளவு ..

தமிழ் நாடு எவ்வளவு  தொன்மையான -அறிவில் முதிர்ச்சி அடைந்த நாடாக 2000 – 3000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே திகழ்ந்து வந்தது என்பதற்கு அளவு  இந்த அளவு  கோல். 

நேரத்தை, காலத்தை, நிறுத்தலை, முகத்தலை, நீட்டலை , பரப்பை ,எண்களை, பின்னங்களை  எவ்வளவு துல்லியமாக அளந்திருக்கிறார்கள் /அறிந்திருக்கிறார்கள் நம் முன்னோர்கள். 

அவர்கள் அளித்ததை நாம் அழித்து வருகிறோம்! 

image

கால அளவு :

1 குழி = 6.66 மில்லி செகண்ட்ஸ் ( கார்த்திகை நட்சத்திரம் ஒரு முறை மின்னும்  நேரம்)

10 குழிகள் = 1 மை (  கண் இமைக்கும் நேரம் ) =66.66 மில்லி செகண்ட்ஸ்
2 மை  = 1 கை நொடி =0.125 செகண்ட்
2 கை நொடி = 1 மாத்திரை  = 0.25 செகண்ட்
6 மை =  1 நொடி =0.40 செகண்ட்
2 மாத்திரை = 1 குரு =0.50 செகண்ட்
2 நொடி = 1 வினாடி = 0.80 செகண்ட் ( ஒரு இதயத் துடிப்பு)
2 ½ நொடி =  2 குரு = 1 உயிர் = 1 செகண்ட்
5 நொடி = 1 சணிகம்  = 2 செகண்ட்
10 நொடி = 1 அணு = 4 செகண்ட்
6 அணு = 1 நாழிகை-வினாடி  = 24 செகண்ட்
10 நாழிகை வினாடி = 1 கணம்  = 4 நிமிடம்
6 கணம் = 1 நாழிகை = 24 நிமிடம்
10 நாழிகை = 4 சாமம் = 1 சிறு பொழுது = 4 மணி
6 சிறு பொழுது = 1 நாள்  = 24 மணி
7 நாள் = 1 கிழமை (வாரம்)
15 நாட்கள் = 1 அழுவம் ( அரை மாதம்)
29.5 நாட்கள் = 1 திங்கள் (மாதம்)
2 திங்கள் = 1 பெரும் பொழுது ( காலம்)
6 பெரும் பொழுது = 1 ஆண்டு
64 ஆண்டு = 1 வட்டம்
4064 ஆண்டு = 1 ஊழி


சிறுபொழுது :


1. காலை : 6AM-10AM
2. நண்பகல்  10AM-2PM
3. ஏற்பாடு : 2PM-6PM
4. மாலை : 6PM-10PM
5. இடையாமம் 10PM-2AM
6. வைகறை  2AM-6AM


பெரும் பொழுது


இளவேனில்—————- சித்திரை  & வைகாசி 

முது  வேனில் ———— ஆனி  & ஆடி 

கார் காலம் —————–  ஆவணி & புரட்டாசி 

குளிர் காலம்—————   ஐப்பசி & கார்த்திகை 

முன்பனிக் காலம்——–  மார்கழி & தை 

பின்பனிக்  காலம்——–   மாசி & பங்குனி 

image

தங்கம் நிறுத்தல் அளவு

4 நெல் எடை = 1 குன்றிமணி எடை
2 குன்றிமணி எடை  = 1 மஞ்சாடி அல்லது பணவிடை
5 பணவிடை = 1 கழஞ்சு
8 பணவிடை = 1 வராகன் எடை
4 கழஞ்சு =  1 கக்ஸு
4 கக்ஸு  = 1 பலம்
1.5 கழஞ்சு = 1 பவுன் அல்லது சவரன்  = 8 கிராம்

நிறுத்தல் அளவு

32 குன்றிமணி = 1 வராகன் எடை

10 வராகன் எடை = 1 பலம்

40 பலம் = 1 வீசை

1000 பலம் = 1 கா

6 வீசை = 1 துலாம்

8 வீசை = 1 மணங்கு

20 மணங்கு =1 பாரம்

image

முகத்தல் அளவு

1 குணம்  = மிகச் சிறிய அளவு

9 குணம் = 1 மும்மி
11 மும்மி =  1அணு
7 அணு = 1 இம்மி
7 இம்மி = 1 நெல்
7 நெல் = 1 சிட்டிகை   (சிறிய அளவு )
360 நெல் = 1 செவிடு
5 செவிடு = 1 ஆழாக்கு
2 ஆழாக்கு = 1 உழக்கு
2 உழக்கு =  1 உறி
2 உறி = 1 படி
8 படி =  1 மரக்கால் (குருணி)
96 படி = 1 கலம்
120 படி = 1 பொதி
2 மரக்கால் = 1 பதக்கு
2 பதக்கு = 1  தூணி  
5 மரக்கால் =  1 பாறை
80 பாறை =1 கரிசை
21 மரக்கால் = 1 கோட்டை    

நீட்டல் அளவு

8 சிறு கடுகு = 1 எள்:
8 எள் = 1 நெல்
8 நெல் = 1 விரல் (1.9444 cm )
12 விரல் = 1 சாண்   (23.3333 cm )
2 சாண்  = 1 முழம்  (46.6666 cm )
2 முழம் =  1 கஜம்
2 கஜம் = 1 பாகம்
22 கஜம் = 1 சங்கிலி
220 கஜம் = 1 பர்லாங்
8 பர்லாங் = 1 மைல்
5 பர்லாங் = 1 கிலோ மீட்டர்
625 பாகம் = 1 காதம் = 1.167 கிலோ மீட்டர்

பரப்பளவு:

குழி = 576 சதுர அடி  
காணி =100 குழி =132 சென்ட்  
வேலி = 7 காணி
மரக்கால் விடைப்பாடு =  8 சென்ட் ( 8 படி நெல் விதைக்கத் தேவையான இடம்)
ஏக்கர் =: 100 சென்ட்  = 12.5 மரக்கால் விடைப்பாடு

முழு எண்கள்

 • 1= onRu ஒன்று
 • 10= patthu பத்து
 • 100= nooRu நூறு
 • 1000= aayiram ஆயிரம்
 • 10,000= pathaayiram பத்தாயிரம்
 • 100,000= nooRaayiram நூறாயிரம்
 • 1000,000= meiyiram  மையிரம்  
 • 10^9= thoLLunn தொல்லுண்
 • 10^12= eegiyam ஈகியம்
 • 10^15= neLai நெளை
 • 10^18= iLanji இளஞ்சி
 • 10^20= veLLam வெள்ளம்
 • 10^21= aambal ஆம்பல்

பின்னங்கள்

 • 1= onRu ஒன்று
 • ¾= mukkaal முக்கால்
 • ½= arai அரை
 • ¼= kaal கால்
 • 1/5= naalumaa நாலுமா
 • 3/16= moonRu veesam மூன்று வீசம்
 • 3/20= moonRumaa மூன்று மா
 • 1/8= araikkaal அரைக்கால்
 • 1/10= irumaa இரு மா
 • 1/16= maakaaNi (veesam)  மாகாணி அல்லது வீசம்
 • 1/20= orumaa ஒரு மா
 • 3/64= mukkaal veesam முக்கால் வீசம்
 • 3/80= mukkaaN முக்காண்
 • 1/32= araiveesam அரை வீசம்
 • 1/40 araimaa அரை மா
 • 1/64= kaal veesam கால் வீசம்
 • 1/80= kaaNi காணி
 • 3/320= araikkaaNi munthiri அரைக்காணி முந்திரி
 • 1/160= araikkaaNi அரைக்காணி
 • 1/320= munthiri முந்திரி
 • 1/102,400= keezh munthiri கீழ் முந்திரி
 • ½,150,400= immi இம்மி
 • 1/23,654,400= mummi  மும்மி
 • 1/165,580,800= aNu அணு
 • 1/1,490,227,200= kuNam குணம்
 • 1/7,451,136,000= pantham பந்தம்
 • 1/44,706,816,000= paagam பாகம்
 • 1/312,947,712,000= vintham விந்தம்
 • 1/5,320,111,104,000= naagavintham  நாகவிந்தம்
 • 1/74,481,555,456,000= sinthai சிந்தை
 • 1/1,489,631,109,120,000= kathirmunai கதிர்முனை
 • 1/59,585,244,364,800,000= kuralvaLaippidi குரல்வளைப்பிடி
 • 1/3,575,114,661,888,000,000= veLLam வெள்ளம்
 • 1/357,511,466,188,800,000,000= nuNNmaNl நுண்மணி
 • ½,323,824,530,227,200,000,000= thaertthugaL தேர்த்துகள்  

நாணயம்

மிகச் சிறிய அளவு = 1 பால் (மர  வட்டம் அல்லது கடல்  கிளிஞ்சல்)

8 பாற்கள் = 1 செங்காணி
¼ செங்காணி = 1 கால்காணி ( செம்பு)
64 பாற்கள் : 1 காணாப்பொன் (காசு பணம்)
ஆங்கில அரசாங்கம்  வந்த பிறகு
16 அணா  = 1 ரூபாய்
1 அணா = 3 துட்டு
¼ அணா  = ¾ துட்டு
புழக்கத்தில் இருந்த நாணயங்கள்
காலணா, அரையனா, ஒரு அணா, நாலணா, அரை ரூபாய், ரூபாய்  

இத்தனை துல்லியம் எந்த மொழியிலாவது உண்டா? அணு தான் சிறியது என்று நினைத்தால் அதைவிட சிறிய அளவுகள் எத்தனை எத்தனை! பெருமைப் படுவோம் –  நமது முன்னோர்களின் திறமையை நினைத்து !

பக்கம் –  13