ஆத்திசூடி க..ங..ச ..

image
 1.  கண்டொன்று சொல்லேல் /  Don’t flip-flop.
 2.  ஙப் போல் வளை /  Bend to befriend.
 3.  சனி நீராடு /  Shower regularly.
 4.  ஞயம்பட உரை /  Sweeten your speech.
 5.  இடம்பட வீடு எடேல் /  Judiciously space your home.
 6.  இணக்கம் அறிந்து இணங்கு /  Befriend the best.
 7.  தந்தை தாய்ப் பேண் /  Protect your parents.
 8.  நன்றி மறவேல் /  Don’t forget gratitude.
 9.  பருவத்தே பயிர் செய் /  Husbandry has its season.
 10.  மண் பறித்து உண்ணேல் /  Don’t land-grab.
 11.  இயல்பு அலாதன செய்யேல் /  Desist demeaning deeds.
 12.  அரவம் ஆட்டேல் /  Don’t play with snakes.
 13.  இலவம் பஞ்சில் துயில் /  Cotton bed better for comfort.
 14.  வஞ்சகம் பேசேல் /  Don’t talk sugar-coat words.
 15. அழகு அலாதன செய்யேல் /  Detest the disorderly.
 16.  இளமையில் கல் /  Learn when young.
 17.  அறனை மறவேல் /  Cherish charity.
 18.  அனந்தல் ஆடேல் /  Over sleeping is obnoxious.


ஆத்திசூடியும் அதற்கு அழகான ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பும் இணைய தளத்திலிருந்து எடுத்தாண்டது ! (நன்றி) 


பக்கம் – 21