ஔவையார் – ஆத்திசூடி

image

ச..சா.சி..


44. சக்கர நெறி நில் /  Honor your Lands Constitution.
45. சான்றோர் இனத்து இரு /  Associate with the noble.
46. சித்திரம் பேசேல் /  Stop being paradoxical.
47. சீர்மை மறவேல் /  Remember to be righteous.
48. சுளிக்கச் சொல்லேல் /  Don’t hurt others feelings.
49. சூது விரும்பேல் /  Don’t gamble.
50. செய்வன திருந்தச் செய் /  Action with perfection.
51. சேரிடம் அறிந்து சேர் /  Seek out good friends.
52. சையெனத் திரியேல் /  Avoid being insulted.
53. சொற் சோர்வு படேல் /  Don’t show fatigue in conversation.
54. சோம்பித் திரியேல் /  Don’t be a lazybones.

image

பக்கம் –  17