தாட்பூட் தஞ்சாவூர்னு தேட்டை போட வந்தான் !-சுரா

image

வீட்டு மேல யாருன்னு கேட்டுக்கிட்டு வந்தான் 

கோட்டு சூட்டு போடாமலே  ஊட்டுக்குள்ளே வந்தான் 

தாட்பூட் தஞ்சாவூர்னு தேட்டை போட வந்தான் 

இடுப்பு மேல கையைவைச்சுத்  துடுக்குத் தனமா கேட்டான் 

காட்டாமணி செடி ஓடச்சி தோட்டத்துக்கு வந்தான் 

பட்டனைப்  போடாமலே சட்டை போட்டு வந்தான் 

வெட்டுக் கத்தி எடுத்துக்கிட்டுத்   துட்டுப் பறிக்க வந்தான் 

வேட்டுச்  சத்தம் போட்டுக்கிட்டு ரோட்டுமேலே வந்தான் 

பாட்டு ஒண்ணு பாடிக்கிட்டு ரூட்டுப் போட வந்தான் 

ஆட்டுக்குட்டி  கத்தும் போது முட்டுக்குத்தி நின்னான் 

சட்டிப் பானை தயிரையும் சப்புக் கொட்டித் தின்னான் 

இட்டுக் கட்ன பாட்டையெல்லாம் கட்டக்  குரலில் சொன்னான் 

 கட்டி வைச்ச  சோத்தை எல்லாம்  வெட்டி வெட்டித் தின்னான் 

 ஈட்டிக்காரன் போலவந்து  வட்டி போட்டுத் தின்னான் 

 எட்டி எட்டி பாத்துக்கிட்டு வெட்டித்தனமா நின்னான் 

ஏட்டிக்குமேல் போட்டியாக பாட்டு படிச்சு நின்னான் 

ஓட்டிவிட்ட மாட்டைப் போல சீட்டி அடிச்சு வந்தான் 

கட்டை வண்டி ஓட்டிக்கிட்டு நெட்டப் பயலா  வந்தான் 

கூட்டுக்குள்ளே குடியிருக்க  சேட்டை பண்ண  வந்தான்

மேட்டுக் குடி பாட்டன் போல கிட்டக் கிட்ட வந்தான் 

கிட்டக்கிட்ட வந்து என்னைத் தொட்டுகிட்டு நின்னான் 

ஒட்டி ஒட்டி வந்து அவனும் கட்டிப்   பிடிக்க வந்தான்

பொட்டப் பய போல அவனும் வெக்கம் கெட்டு நின்னான் 

 அட்டை போல ஒட்டிக்கிட்டு லூட்டியடிக்க வந்தான் 

கோட்டை செவரைத்  தாண்டி அவன்   ஆட்டைப் போட வந்தான் 

வேட்டு வைச்சப்  பாறைபோல மாட்டிக்கிட்டுத்  துடிச்சான் 

சாட்டை ஒண்ணை வச்சுக்கிட்டு மாட்டை ஓட்ட வந்தான்

பட்டா சிட்டா இல்லாமலே வீட்டைக் கட்ட வந்தான் 

சீட்டுக்கட்டு ராசா போல  ஆட்டிக்கிட்டு வந்தான் 

சிட்டுக்குருவி லேகியத்தைத்  தொட்டு நக்கி வந்தான் 

சுட்டுப்போட்ட மீனைப் போல சூட்டைக் கிளப்ப வந்தான் 

திட்டம் போட்ட பயபுள்ளே ஆட்டம் ஆட  வந்தான் 

சேட்டையெல்லாம் காட்டிவிட்டு மூட்டைகட்டிப் போனான்

பொட்டப் புள்ளை என்மனசைத் துடிக்க விட்டுப்   போனான்!  

பக்கம் – 14