ஆத்திச்சூடி

த..தா..தி ..


55. தக்கோன் எனத் திரி /  Be trustworthy.
56. தானமது விரும்பு /  Be kind to the unfortunate.
57. திருமாலுக்கு அடிமை செய் /  Serve the protector.
58. தீவினை அகற்று /  Don’t sin.
59. துன்பத்திற்கு இடம் கொடேல் /  Don’t attract suffering.
60. தூக்கி வினை செய் /  Deliberate every action.
61. தெய்வம் இகழேல் /  Don’t defame the divine.
62. தேசத்தோடு ஒட்டி வாழ் /  Live in unison with your countrymen.
63. தையல் சொல் கேளேல் /  Don’t listen to the designing.
64. தொன்மை மறவேல் /  Don’t forget your past glory.
65. தோற்பன தொடரேல் /  Don’t compete if sure of defeat.