கவிதை எழுத பேனா எடுப்பவர் பலர் ! ஸ்ரீனியோ  தனது  காமிராவை எடுக்கிறார்!

மழைத்துளி மழைத்துளி என்றும் அது புதுத்துளி 

இது புகைப்படம் அல்ல கவிதைப்படம் !

(ஸ்ரீனியின் அனுமதியுடன்)