சித்தர்- சிவவாக்கியர்

image

இந்த மாத சித்தர் சிவவாக்கியர்!

இவர் ஒரு புரட்சி சித்தர்!

இவருக்குப் பிடிக்காதது! – உருவ வழிபாடு, தல  யாத்திரை, மத வாதம், சாதிகள், வேதம் ஓதல் 

இவரது கோட்பாடு –

ஒன்றே குலம் – ஒருவனே தேவன் – உள்ளமே கோவில் 

ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பாடல்கள் எழுதியுள்ளார்! 


அவரது சில பாடல்கள்


என்னிலே இருந்த ஒன்றை யான் அறிந்தது இல்லையே 

 என்னிலே இருந்த ஒன்றை யான் அறிந்து  கொண்டபின் 

என்னிலே இருந்த ஒன்றை யாவர் காண வல்லரோ 

என்னிலே இருந்திருந்து யான் உணர்ந்து கொண்டெனே !


அந்தி மாலை உச்சி மூன்றும் ஆடுகின்ற தீர்த்தமும் 

சந்திதர்ப் பணங்களும் தபங்களும் செபங்களும் 

சிந்தை மேவு ஞானமும் தினம் செபிக்கு மந்திரம் 

எந்தை ராம ராமராம ராம என்னும் நாமமே!


சாத்திரங்கள் ஓதுகின்ற சட்டநாத பட்டரே

 வேர்த்து இரைப்பு வந்தபோது வேதம் வந்து உதவுமோ?

மாத்திரைப்போ  தும்முளே மறிந்து தொக்க வல்லலிரேல்

சாத்திரப்பை நோய்கள் ஏது? சத்திமுத்தி சித்தியே!


கோயிலாவது ஏதடா குளங்களாவது ஏதடா 

கோயிலும் குளங்களும் கும்பிடும் குலாமரே 

கோயிலும் மனத்துள்ளே குளங்களும் மனத்துள்ளே  

ஆவதும் அழிவதும் இல்லை இல்லை இல்லையே! 


நட்டகல்லைத் தெய்வம் என்று நாலு புட்பம் சாத்தியே 

சுற்றிவந்து முணமுணென்று சொல்லுமந்திரம் ஏதடா!

நட்ட கல்லும் பேசுமோ நாதன் உள்ளிருக்கையில் 

சுட்டசட்டி சட்டுவம் கறிச்சுவை அறியுமோ?  

image