ஆத்திச் சூடீ

image


ந ..நா..நீ..

66. நன்மை கடைப்பிடி /  Adhere to the beneficial.
67. நாடு ஒப்பன செய் /  Do nationally agreeables.
68. நிலையில் பிரியேல் /  Don’t depart from good standing.
69. நீர் விளையாடேல் /  Don’t jump into a watery grave.
70. நுண்மை நுகரேல் /  Don’t over snack.
71. நூல் பல கல் /  Read variety of materials.
72. நெற்பயிர் விளைவு செய் /  Grow your own staple.
73. நேர்பட ஒழுகு /  Exhibit good manners always.
74. நைவினை நணுகேல் /  Don’t involve in destruction.
75. நொய்ய உரையேல் /  Don’t dabble in sleaze.
76. நோய்க்கு இடம் கொடேல் /  Avoid unhealthy lifestyle.

ப..பா..பி..


77. பழிப்பன பகரேல் /  Speak no vulgarity.

78. பாம்பொடு பழகேல் /  Keep away from the vicious.
79. பிழைபடச் சொல்லேல் /  Watch out for self incrimination.
80. பீடு பெற நில் /  Follow path of honor.
81. புகழ்ந்தாரைப் போற்றி வாழ் /  Protect your benefactor.
82. பூமி திருத்தி உண் /  Cultivate the land and feed.
83. பெரியாரைத் துணைக் கொள் /  Seek help from the old and wise.
84. பேதைமை அகற்று /  Eradicate ignorance.
85. பையலோடு இணங்கேல் /  Don’t comply with idiots.
86. பொருள்தனைப் போற்றி வாழ் /  Protect and enhance your wealth.
87. போர்த் தொழில் புரியேல் /  Don’t encourage war.

ம..மா..மி..

88. மனம் தடுமாறேல் /  Don’t vacillate.
89. மாற்றானுக்கு இடம் கொடேல் /  Don’t accommodate your enemy.
90. மிகைபடச் சொல்லேல் /  Don’t over dramatize.
91. மீதூண் விரும்பேல் /  Don’t be a glutton.
92. முனைமுகத்து நில்லேல் /  Don’t join an unjust fight.
93. மூர்க்கரோடு இணங்கேல் /  Don’t agree with the stubborn.
94. மெல்லி நல்லாள் தோள்சேர் /  Stick with your exemplary wife.
95. மேன்மக்கள் சொல் கேள் /  Listen to men of quality.
96. மை விழியார் மனை அகல் /  Do not associate with vamps.
97. மொழிவது அற மொழி /  Speak with clarity.
98. மோகத்தை முனி /  Hate any desire for lust.

வ…வா..வி..


99. வல்லமை பேசேல் /  Don’t self praise.

100. வாது முற்கூறேல் /  Don’t gossip or spread rumour.
101. வித்தை விரும்பு /  Long to learn.
102. வீடு பெற நில் /  Work for a peaceful life.
103. உத்தமனாய் இரு /  Lead exemplary life.
104. ஊருடன் கூடி வாழ் /  Live amicably.
105. வெட்டெனப் பேசேல் /  Don’t be harsh with words and deeds.
106. வேண்டி வினை செயேல் /  Don’t premeditate harm.
107. வைகறைத் துயில் எழு /  Be an early-riser.
108. ஒன்னாரைத் தேறேல் /  Never join your enemy.
109. ஓரம் சொல்லேல் /  Be impartial