இந்தப் பூவைக் கேமராவில் கிளிக்கியவர் ஸ்ரீநிவாசன் ராஜா!

எடுத்த இடம்? 

சான் பிரான்சிஸ்கோ ?  கனடா  ? 

இரண்டும் இல்லை!

ஊட்டிக்கு அருகில் இருக்கும் குந்தாவில் எடுக்கப்பட்டது!

ரோஸ்ஸின் ரோஸ் எவ்வளவு ரோஸியாக இருக்கிறது?