உலகப்  பிரசித்தப்  பெற்ற பாடல் 

“let it go let it go”

FROZEN என்ற ஆங்கிலப் படத்திலிருந்து 

கேட்டு மகிழுங்கள்