ஆசிரியப்பெருந்தகையீர்  நன்றி நன்றி ! — கோவை சங்கர்

 ( 5-9-2015 – ஆசிரியர் தினம் )

image
image

கற்றவர்க்குச் சென்ற இடமெல்லாம் சிறப்பு 

பொற்பையும் வீழ்த்திடும் வலியதாம் நட்பு 

சிறப்புடன் வாழவே உலகியலும் வேண்டும்

முற்றுமிசை யோங்கிடவே நுண்ணறிவு வேண்டும் !


மேன்மக்கள் நீர்தந்த அமுதினையே யுண்டு 

நன்றியெனும் வார்த்தைதனை சொல்லிடவே நின்று 

பொங்கிவரும் நன்றிகாட்ட போதாதது கண்டு 

தேன்தமிழில் சொல்தேடி விழிக்கின்றோம் நொந்து !


கடல்கொள்ளா கல்வியும் மாசில்லா வுலகியலும் 

நட்புக்கு உறைவிடமா மொழுக்கமும் மனப்பாங்கும் 

மட்டற்ற மகிழ்வோடு அளித்தவர் நீவீர் !

எட்டாத மதிப்புடைய தாய்தந்தை ஆவீர் !


புரியாத வுளத்திற்குப் புரியும்படி சொல்லி

பேரறிவை  யெங்கட்கு  அளித்தநல் பெருந்தகையீர்

நீர்செய்த உதவிக்கு அச்சொல்லும் போதுமோ 

விரிந்தவெம் நன்றிதனை எங்ஙனமே சொல்வோம் !


எங்களொடு  வாழ்ந்து எங்கள்மன  முணர்ந்த 

உங்கட்கெம் நன்றிதன்  னாழமும்  புரியும் 

தீந்தமிழில் வேறுசொல் கிடையாது கூறுகிறோம்

எங்களுடை நன்றிநன்றி  நன்றிநன்றி  நன்றிநன்றி !

பக்கம் ………………………………10