அக்டோபர் 2, காந்தியடிகளின் பிறந்த நாள்! 

அவரது கருத்தை ‘கவரும் வகையில்’  பாடலை எழுதிவர்                     “ கோவை சங்கர்"