மதிப்பு முதலீட்டைப் பற்றி மாதாமாதம் எழுதி வருகிறோம். இந்த மாதம் அதற்கான வீடியோ ஒன்று மேலே உள்ளது. 

பார்த்துப் புரிந்து கொள்ளலாம்.  ( அனுப்பியவர்: சீனு )