வான் சிறப்பு (?) — சுந்தர்

pic10

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                குப்பையும் செத்தையும் நீக்காச் சென்னையில்

அப்பித் தீர்த்த மழை

ஏரியில் வீட்டைக் கட்டிய சென்னைக்கு

பேரிடர் தந்த மழை

பிளாஸ்டிக்  மயமான  சென்னைத் தெருக்களில்

எலாஸ்டிக் ஆன மழை

தாழ்வு இடங்களில் தங்கிடும்  மக்களின்

வாழ்வு பறித்த மழை

தூர்வாரா குட்டைகள்  உள்ள சென்னையில்

சேறு பரப்பிய மழை

சாக்கடை சரியாய் அமைக்காச்  சென்னையில்

சீக்காய் வந்த மழை.

போக்கிடம் இல்லா தண்ணீர்  சென்னையை

சாக்கடை ஆக்கிய மழை

வானம் பொடித்துக்  கொட்டி சென்னையின்

மானம் பறித்த மழை

பட்டாலும் புத்தியில்லா சென்னை மக்களை

முட்டா ளாக்கிய மழை

துருப்பிடித்த அரசு எந்திரங்கள்  எல்லாம்

கருவருக்கச் செய்த மழை