குறும்படம்

கருணாகரன் நடிக்கும் நலனின் இந்தக் குறும் படத்தைப் பாருங்கள்!

குறும்படம் எடுப்பதைப் பற்றியே ஒரு குறும்படமா?

நல்லாவே இருக்கு !